Oznamy a novinky

Výzva na orezanie stromov v blízkosti elektrických vedení

14. 12. 2016 15:32
Upozorňujeme občanov na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme elektrických vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.
Západoslovenská distribučná, a.s. preto vyzýva všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia, na odstránenie a orezane stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy podľa § 43 Zákona čť. 251/2012 Z. z. v platnom znení.
V prípade, že tak neučiníte do 15.3.2017, vykoná odstránenie a orezanie stromov a porastov Západoslovenská distribučná, a.s.
O vypnutie elektrického vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu stromov a kríkov je nutné požiadať v lehote minimálne 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na tel. č.  037/7763265 - Rastilsav Melničák (Správa energetických zariadení Stred).
Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre vaše odberné miesto.

Vybrané zo zákona 282/2002 a VZN obce, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

14. 12. 2016 12:52 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Vážení občania,

V poslednom, čase sa množia sťažnosti občanov na psov voľne behajúcich po dedine. Preto prosíme všetkých majiteľov psov, aby rešpektovali znenie zákona 282/2002 Z.z. a VZN obce, ktorým sa upravujú podmienky držania psov.
Vodiť psa mimo chovné priestory alebo zariadenia na chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky spôsobilá a schopná psa ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá. Za psa zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad.
Nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
Voľný pohyb psov bez vôdzky je zakázaný v celom intraviláne obce Malé Zálužie, to znamená v zastavanej časti obytnými domami a zakázaný je vstup so psom na cintorín.
Ďalej je zakázané:
- opustiť psa na verejnom priestranstve bez uviazania
- opustiť nebezpečného psa alebo ho zanechať bez dozoru na verejnom priestranstve, aj keď je priviazaný a opatrený náhubkom.
Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto vedie psa povinný výkaly bezprostredne odstrániť.
Upozorňujeme vás, že ste povinní postarať sa, aby váš pes nepobehoval po ulici a verejných priestranstvách voľne bez dozoru.

Upozornenie

14. 09. 2016 09:17 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (ZsVS, a.s.) upozorňuje občanov, že sa vyskytli prípady, kedy boli občania oslovení falošnými odpočtármi, ktorí sa preukazujú nepravými služobnými preukazmi zamestnancov ZsVS, a.s., žiadajú odčítať stav vodomeru a následne požadujú od občanov úhradu za spotrebu vody v hotovosti. Upozorňujú, že v žiadnom prípade nejde o zamestnancov ZsVS, a.s.. Zamestnanci ZsVS, a.s. vykonávajúci odpočty vodomerov postupujú pri odčítaní podľa platných interných smerníc v presne vyhradených termínoch odčítania a nikdy nepracujú s hotovosťou (t.j. nedoručujú, ani nevyberajú od odberateľov hotovostné peňažné prostriedky na odbernom mieste alebo inde).