Dobrovoľný hasičský zbor obce Malé Zálužie bol zriadený dňom 01.05.2013

DHZO preukazuje svoju funkčnosť pri riešení mimoriadnych udalostí v našej obci, ako aj v širšom okolí, výjazdami na pokyn IZS Nitra, početnými cvičeniami a inou aktivitou.

Naša obec zaraďuje rozvoj obecnej hasičskej jednotky medzi svoje priority.

DHZO je v tejto dobe zaradená do kategórie B v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR.

Správa o činnosti
Dobrovoľného hasičského zboru v Malom Záluží za rok 2022


Milé hasičky a hasiči, milí hostia!
Uplynul nám ďalší rok činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Malom Záluží. Dnes môžeme smelo hodnotiť našu činnosť, ktorej nebolo málo, aj keď určite niektoré plánované aktivity sa nám nepodarilo uskutočniť tak, ako sme si to predstavovali.
Dobrovoľný hasičský zbor Malé Zálužie má ku dnešnému dňu 20 členov, z toho sú 4 ženy a 23 členov kolektívu hasičskej mládeže, z toho je 10 dievčat. Ako dobrovoľní hasiči obce sa aktívne podielame na činnosti v prospech obce. Z našej bohatej činnosti za uplynulé obdobie vyberám tieto najdôležitejšie aktivity:Činnosť výboru za rok 2022


Výbor DHZ Malé Zálužie v zložení: predseda Lukáš Mareček, veliteľ Patrik Krajčovič, pokladník Emília Strihová, preventivár Ivan Matúška, strojník Jozef Krčmár, športový referent Martin Šooš, organizačný referent Marek Černý a revízor Jozef Alchus zasadal v roku 2022 celkovo 5-krát. Na svojich zasadnutiach členovia výboru prejednali úlohy vyplývajúce zo zákona o dobrovoľnej požiarnej ochrane a pri svojej činnosti sa riadili plánom hlavných úloh na rok 2022. Okrem plnenia hlavných úloh na rok 2022 sa zrealizovalo:
- podľa schváleného návrhu bola vyrobená a zakúpená bojová vlajka DHZ Malé Zálužie
- vďaka dotácii bol zakúpený Automatický externý defibrilátor (AED), ktorý je umiestnený v hasičskej zbrojnici. Naši členovia prešli školením na jeho používanie a defibrilátor je zaregistrovaný na operačnom stredisku 155
- vďaka finančnej zbierke, sponzorským darom, dotácii, výberom 2% z daní a činnosťou nášho zboru sme mohli zrealizovať generálnu opravu hasičskej striekačky do triedy šport, ktorá bude slúžiť našim deťom a členom v nasledovnom období
- cez rôzne dotácie sme počas roka zakúpili športové dresy pre deti a dospelých, športové opasky a športové prilby
- minulý rok bol u nás zavedený systém “Mesačného veliteľa”, kde sa postupne v tejto funkcii striedajú Jozef Krčmár, Martin Šooš a ja. Tento systém nám začal fungovať a zlepšila sa tým organizácia činností nášho zboru. Týmto sa chcem poďakovať Martinovi a Jokovi za výborne odvedenú prácu v tejto funkcii a verím, že nám to takto dobre bude fungovať aj naďalej.
- aj tento rok bol vykonaný zápis do registra prijímateľov 2% z dane (tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti)

Činnosť členov za rok 2022


V ďalšej časti správy sa chcem zmieniť o činnosti našich členov. Aj keď každý z nás máme v dnešnej dobe kopec starostí vo svojich domácnostiach, vo svojich zamestnaniach, je potešiteľné, že aj tak si naši členovia našli čas a priložili ruku k dielu, či už sa to týkalo výcvikovej a zásahovej činnosti, údržby našej budovy a techniky alebo práce s našou hasičskou mládežou.

Oblasť výcviku a zásahovej činnosti:

V roku 2022 naša obecná hasičská jednotka zasahovala celkovo deväťkrát. Boli to prevažne technické zásahy, ale aj hasenie požiaru a odstraňovanie následkov povodní. 9.1.2022 – sme vykonali taktické cvičenie pod dozorom veliteľa DHZO Patrikom Krajčovičom. Simulovali sme požiar obytnej budovy so zranenou osobou. Cvičenia sa zúčastnili: Patrik Krajčovič, Lukáš Mareček, Jozef Alchus, Ivan Grič, Martin Šooš, Martin Ondrášek, Jozef Krčmár, Dušan Drietomský. 23.2.2022 – sme boli starostkou obce vyslaný na technický výjazd. Vykonal sa odrez nalomeného stromu, ktorý ohrozoval chodcov. Výjazd vykonali: Patrik Krajčovič, Marek Černý, Jozef Krčmár. Počas marca a apríla sme na výzvu KOS Nitra vykonávali asistenciu v registračnom centre pre utečencov z Ukrajiny. Zúčastnili sa: Jozef Krčmár, Lukáš Mareček, Peter Novotný, Martin Šooš, Martin Ondrášek, Patrik Krajčovič. 22.5.2022 – prechádzal našou obcou a obcou Kapince cyklistický maratón, pri ktorom bola vyžiadana naša pomoc pri koodinovaní dopravy. Akcie sa zúčastnili: Peter Novotný, Jozef Krčmár, Marek Černý, Jozef Alchus, Jozef Kolenčík, Veronika Kubíková, Karol Bila, Ivan Grič. 9.6.2022 – bola naša hasičká jednotka vyslaná KOS v Nitre na výjazd do obce Nové Sady, kde sme s našou technikou vykonali odčerpávanie vody z pivničných priestorov rodinného domu. Výjazd vykonali: Peter Novotný, Lukáš Mareček, Ivan Grič, Martin Šooš. V ten istý deň sme boli starostkou obce vyslaný na technický zásah na dolný koniec obce, kde sme vykonali odčerpávanie vody a následne čistenie komunikácie od nánosov bahna. Zúčastnili sa: Peter Novotný, Lukáš Mareček, Ivan Grič, Martin Šooš, Jozef Alchus, Dušan Drietomský, Marek Černý, Martin Ondrášek, Patrik Krajčovič ml. a st. V dňoch 21.6.- 23.6.2022 absolvovali naši členovia školenie veliteľov DHZO v Nitre. Školenie bolo ukončené skúškou, ktorú naši členovia úspešne absolvovali. Školenia sa zúčastnili: Lukáš Mareček, Jozef Krčmár 16.7.2022 – sme boli na žiadosť KOS v Nitre vyslaní na požiar pokosenej slamy v k.ú Merašice s technikou PV3S. Zásah vykonali Patrik Krajčovič a Martin Šooš. 16.7.2022 – sme vykonali požiarnú hliadku na koncerte v amfiteátri Nitra s technikou Iveco Daily. Hliadku zabezpečili Marek Černý, Karol Bila, Tomáš Bila a Martin Ondrášek. 20.7.2022 – sme boli na žiadosť KOS v Nitre vyslaní na požiar lesného porastu v k.ú Merašice s technikou PV3S. Zásah vykonali Lukáš Mareček a Patrik Krajčovič. 21.7.2022 – sme boli na žiadosť KOS v Nitre opäť vyslaní na požiar lesného porastu v k.ú Merašice s technikou PV3S. Zásah vykonali Lukáš Mareček a Martin Šooš. 31.7.2022 – sme vykonali požiarnú hliadku na koncerte v Oponiciach s technikou Iveco Daily. Hliadku zabezpečili Marek Černý, Martin Šooš, Martin Ondrášek, Ivan Grič a Jozef Kolenčík. 3.9.2022 – sme vykonali požiarnú hliadku na akcii „Čabský kotlík“ s technikou Iveco Daily. Hliadku zabezpečili Marek Černý a Jozef Krčmár. 17.9.2022 – sme sa zúčastnili hasičskej súťaže s vozidlami Iveco Daily vo Veľkých Ripňanoch. Súťaže sa zúčastnili Juraj Juššík, Marek Černý, Patrik Krajčovič ml. a Lukáš Mareček. 29.10.2022 – prebehlo nočné taktické cvičenie na vysielači v Bábe aj za našej účasti v spolupráci s DHZ Báb, DHZ Lužianky, DHZ Hájske, DHZ Ivanka pri Nitre. Cvičenia sa zúčastnili Dušan Drietomský, Martin Šooš, Veronika Kubíková, Peter Novotný, Jozef Krčmár, Lukáš Mareček a v úlohe zranených osôb sa predstavili Beata Krčmáriková, Miroslava Kožáková, Veronika Szilagyiova a Anna Balková. 3.12.2022 – sa naši členovia zúčastnili zdokonaľovacej prípravy predlekárskej prvej pomoci v obci Báb. Školenie absolvovali Jozef Krčmár, Martin Šooš, Dušan Drietomský, Adriana Kubíková a Veronika Szilagyiova. 15.12.2022 – sme spolu s profesionálnymi hasičmi Nitra absolvovali taktické cvičenie v areáli hasičskej stanice Nitra. Našou úlohou bolo vykonať odsun zranených osôb a dohliadka požiaroviska. Cvičenie absolvovali Juraj Juššík, Lukáš Mareček, Marek Černý a Jozef Krčmár. Počas celého roka sme sa stretávali za účelom preštartovania a umytia hasičskej techniky, doplnenia pohonných hmôt, vykonania povinnej dokumentácie DHZO. Popri týchto povinnostiach sme urobili aj drobné nevyhnutné opravy a úpravy.

Oblasť brigádnickej a propagačnej činnosti:

Počas mesiaca február naši členovia inštalovali sádrokartónové podbitie do novej zbrojnice, čím sa zbrojnica zútulnila a zabezpečila sa strešná izolácia. Montáž vykonali: Patrik Krajčovič st., Patrik Krajčovič ml., Lukáš Mareček, Martin Šooš, Ivan Matúška ml., Ivan Grič, Marek Černý, Jozef Krčmár. V dňoch 2.3.2022 a 3.3.2022 sme na výzvu prezidenta DPO SR uskutočnili zbierku zdravotníckeho materiálu pre vojnou sužovaných obyvateľov Ukrajiny. S realizáciou zbierky pomohli: Jozef Alchus, Jozef Kolenčík, Martin Šooš, Ivan Grič. Ako sa už stalo tradíciou uskutočnili sme aj tento rok stavanie 1.mája, ktoré prebehlo už bez pandemických obmedzení. So zabezpečením akcie pomohli: Lukáš Mareček, Martin Šooš, Ivan Grič, Marek Černý, Jozef Krčmár, Martin Ondrášek, Peter Novotný, Jozef Kolenčík, Jozef Alchus. Po dvoch rokoch pandemických obmedzení sa nám podarilo zrealizovať hasičský Majáles, ktorý sa konal 21.5.2022. S prípravou Majálesu pomohli: Patrik Krajčovič, Lukáš Mareček, Jozef Alchus, Marek Černý, Martin Šooš, Veronika Kubiková a členovia ich rodín. Začiatkom júna naši členovia prezentovali našu hasičskú techniku v Materskej škole v Nových Sadoch, na oslavách MDD v obci Zbehy, Čab a Nové Sady. Ukážky vykonali: Patrik Krajčovič, Lukáš Mareček, Martin Šooš, Juraj Juššík, Marek Černý, Jozef Krčmár, Dušan Drietomský.

Dňa 12.7.2022 sme pre deti z obecného letného tábora rozložili záchranársky stan, v ktorom mohli deti prenocovať. S rozložením a zložením stanu pomohli Martin Šooš, Ivan Grič, Lukáš Mareček, Patrik
Krajčovič.

19.7.2022 – sme vykonali ukážky hasičskej techniky pre deti z obecného letného tábora. Súčasťou bola aj ukážka požiarného útoku, ktorú predviedla naša hasičská mládež v zložení Petronela Novotná, Linda Novotná, Veronika Molnárova, Vanessa Fúsková, Ema Talápková, Nella Kubíková, Viktória Kožáková, Marek Krajčovič a Patrik Krajčovič ml. 3.9.2022 – sme sa ako súťažné družstvo zúčastnili akcie “Čabský kotlík“, kde sa nášmu hlavnému gulášmajstrovi Jozefovi Alchusovi spolu s pomocníkmi Martinom Šoošom, Jozefom Kolenčíkom, Ivanom Gričom a Martinom Ondráškom podarilo obsadiť 3. miesto vo varení gulášu. Dňa 21.11.2022 náš najstarší člen a jeden zo znovuzakladateľov DHZ Malé Zálužie Vilko Gašparík oslávil krásne jubileum - 80 rokov. Oslávencovi sme ako výbor DHZ Malé Zálužie zablahoželali spolu s našou pani starostkou Veronikou Kubíkovou. Pri tejto príležitosti mu bola Územnou organizáciou DPO SR Nitra udelená bronzová Medaila sv. Floriána odovzdaná našou organizáciou. 4.12.2022 – sme s našim Iveco Daily pomáhali Mikulášovi s putovaním po uliciach našej dediny. Mikulášovi pomáhali Jozef Krčmár, Martin Šooš a Adriana Kubíková.

Mladí hasiči:

V jarnom období sme opäť naštartovali pravidelné tréningy hasičskej mládeže. Každú nedeľu sme s deťmi trénovali hasičský útok a štafetu. Tréningy sme sa snažili spestriť a dňa 28.3.2022 nás navštívili ľudia zo Záchranného Systému Slovensko. Deti a aj rodičov oboznámili s ich prácou, technikou a výbavou, ktorú využívajú pri pátraní po nezvestných osobách. Na záver mali deti možnosť previesť sa terennými autami. Dňa 18.6.2022 absolvovala naša hasičská mládež prvú súťaž vo Veľkých Ripňanoch kde dievčatá obsadili 2.miesto a chlapci 5.miesto. Dňa 25.6.2022 sme sa zúčastnili branného preteku v Lužiankach kde naše 4-členné družstvá obsadili 2.miesto kategória mladšie dievčatá, 2.miesto kategória staršie dievčatá a 5.miesto kategória starší chlapci. (poďakovanie za zdravotnú starostlivosť) 20.8.2022 – sa konala detská hasičská súťaž v obci Urmince, kde si naši mladí hasiči vybojovali zaslúžené 1.miesta - aj dievčatá aj chlapci.

Počas leta sme si s hasičskou mládežou porovnali sily v Západoslovenskej detskej hasičskej lige, kde sme s oboma družstvami postupne absolvovali 7. kôl v disciplínach: požiarný útok a štafeta.

Dňa 15.9.2022 sa v obci Bojničky konalo posledné kolo a zároveň finále Západoslovenskej detskej hasičskej ligy. Deti dokázali aj s našou staršou hasičskou striekačkou dosiahnúť vynikajúce výsledky v lige. Dievčatá obsadili konečné 6.miesto a chlapci 11. miesto. 8.10.2022 – sa mladí hasiči zúčastnili branného preteku v obci Blatné. Trať bola dlhá 2 km a nachádzalo sa na nej 8. disciplín. Dňa 22.10.2022 sa konalo posedenie našej hasičskej mládeže, rodičov a priateľov DHZ Malé Zálužie k ukončeniu súťažnej sezóny 2022. Pri tejto príležitosti naše deti privítali a pokrstili novú hasičskú striekačku. 13.11.2022 – sme absolvovali s hasičskou mládežou "Hasičský výstup na Zobor 2022". Cieľom bolo zlepšiť fyzickú kondíciu, pobyt na čerstvom vzduchu a v prírode, ako aj utuženie vzťahov v kolektíve. Súčasťou výletu bola aj špeciálna výzva "Výstup s dýchacim prístrojom na chrbte". Túto výzvu sa podarilo niektorým deťom úspešne zdolať. 3.12.2022 – sa mladí hasiči zúčatnili Vianočnej halovej súťaže v obci Urmince. Našim deťom sa podarilo dosiahnúť opäť skvelé výsledky: Dievčatá B získali 2. miesto, Dievčatá A získali 3. miesto, Chlapci A získali 9. miesto, Chlapci B získali 24. miesto (pozn. najmenší hasiči). Dovoľte mi vyzdvihnúť úsilie členov Petra Novotného, Jozefa Krčmára a Juraja Juššíka pri práci s hasičskou mládežou. Bez ich pomoci a odhodlania by bola práca s mládežou pre mňa náročna. Verím, že ich elán im vydrží a s našimi šikovnými mladými hasičmi a novou hasičskou striekačkou nás čaká v nasledovnom období veľa, veľa úspechov. Na záver tejto správy mi dovoľte poďakovať sa všetkým Vám, dobrovoľným hasičom, či už aktívnym, alebo menej aktívnym členom, ktorí sa v rámci svojich možností, na úkor svojho voľna, neraz aj rodín zapájate do činnosti a nezištne pomáhate ľuďom v ťažkých životných situáciach.

Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.

Lukáš Mareček, predseda DHZ