Dobrovoľný hasičský zbor obce Malé Zálužie bol zriadený dňom 01.05.2013

DHZO preukazuje svoju funkčnosť pri riešení mimoriadnych udalostí v našej obci, ako aj v širšom okolí, výjazdami na pokyn IZS Nitra, početnými cvičeniami a inou aktivitou.

Naša obec zaraďuje rozvoj obecnej hasičskej jednotky medzi svoje priority.

DHZO je v tejto dobe zaradená do kategórie B v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR.

Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Malom Záluží za rok 2018

Dobrovoľný hasičský zbor Malé Zálužie má ku dnešnému dňu 20 členov, z toho sú dve ženy . Ako dobrovoľní hasiči obce sa aktívne podieľame na činnosti v prospech obce. Z našej bohatej činnosti za uplynulé obdobie vyberám aspoň tieto najdôležitejšie akcie:

Výbor DHZ v zložení : predseda Peter Novotný, veliteľ Patrik Krajčovič, pokladník Emília Strihová, revízor Martin Pavle , tajomník Marek Černý zasadal v roku 2018 celkovo 3-krát. Na svojich zasadnutiach členovia výboru prejednali úlohy vyplývajúce zo zákona o dobrovoľnej požiarnej ochrane a pri svojej činnosti sa riadili plánom práce na rok 2018.

Ako dobrovoľní hasiči sme sa podieľali aj na brigádnickej činnosti v obci. Už tradične dopĺňame podľa potreby barely s vodou na miestnych cintorínoch podľa požiadaviek obecného úradu a obec s nami konzultuje rôzne vzniknuté problémy.

Vo februári 2018 sme uspeli s našou žiadosťou o pridelenie techniky na ministerstve vnútra SR . Bolo nám uvoľnené vozidlo z Hasičského a záchranného zboru Topoľčany, ktoré už nevyužívali . Je to hasičské vozidlo Praga V3S so zásobou vody cca 2500 l. Nakoľko toto vozidlo viac stálo v garáži ako sa používalo, v tejto dobe veliteľ DHZO pán Patrik Krajčovič a členovia Jozef Krčmár , Jozef Alchus a Peter Novotný vykonávajú opravu tohto vozidla tak, aby aj nám bezpečne a bez porúch slúžilo dlhé obdobie.

V marci sme sa zapojili do výzvy Ministerstva vnútra SR pre výstavbu a rekonštrukciu Hasičských zbrojníc. V spolupráci s obecným úradom sme spracovali a podali žiadosť na výstavbu malej ale účelnej garáže. Obec nám hradila projekt z vlastných prostriedkov. V prípade úspešnej realizácie zbrojnice je táto suma oprávnený náklad z dotácie MVSR.

Veliteľ DHZO + preventivár obce vykonali 5. 4. 2018 v zmysle plánu kontrol, požiarnu kontrolu právnického subjektu SRZ Žilina, prevádzka Malé Zálužie a v júny aj požiarnu hliadku.

Stavanie 1. mája - zúčastnili sa všetci členovia , dovoz mája a organizáciu zabezpečovali Martin Ondrášek , Lukáš Bila , Marek Černý a Patrik Krajčovič.

Máj - boli sme povolaní Integrovaným záchranným systémom tel. č.112 k výjazdu. Bol hlásený požiar trstiny a lesného porastu pri rybníku, bol to planý poplach, po príjazde profesionálov a obhliadke rybníka bol výjazd ukončený.

V máji boli 2 tréningy súťažného družstva na zbrojnici Malé Zálužie.

Máj - výjazd hlásený Integrovaným záchranným systémom Nitra, bol hlásený požiar na dolnom konci obce, kde sme prišli ešte pred Hasičským zborom z Nitry. Tu patrí veľká vďaka Pánovi Gabrielovi Bilovi, ktorý ešte pred ich príchodom pomáhal likvidovať požiar. Po príchode hasičov boli dohasené ohniská požiaru prístavby. V máji sme vykonali protipožiarnu asistenciu na kultúrnom podujatí –Kandráčovci, Kolárovci, skupina Duo Jamaha, a Veselá trojka na amfiteátri v Nitre.

Jún – deň detí v Malom Záluží s prezentáciou techniky.

2. 6. 2018 sme boli povolaní do Nových Sadov časť Ceroviny kde po prívalovom daždi vytápalo rodinné domy. Bol použitý protipovodňový vozík a vozidlo IVECO.

Dňa 23.6.2018 sa konala v obci Vinodol Okresná súťaž hasičských družstiev okresu Nitra o Pohár starostu obce Vinodol - previerka pripravenosti hasičských družstiev. V prvej časti bola hasičská štafeta pre 8 členov a v druhej klasický hasičský útok so striekačkou PS12. V súťaži naše DHZ získalo 5. miesto. Bol to úspech nakoľko sa naše DHZ nemôžeme rovnať veľkým zborom s niekoľkonásobnými počtami členov a iným množstvom finančných prostriedkov.

08/2018 Prezentácia našej DHZ a techniky V3S na športovom dni obec Čab - vozidlo V3S.

07/2018 2 x tréning na hasičské súťaže v hasičskom športe na Zbrojnici v Malom Záluží.

28.7.2018 sme sa zúčastnili na nočnej súťaži na Dyčke okres Vráble - PS12 klasik 4. miesto.

18.8 2018 účasť na súťaži v Lužiankach - PS 12 klasik 4. miesto. 08/2018 2 x tréning na hasičské súťaže v hasičskom športe na zbrojnici Male Zálužie

3.9 sme v nočných hodinách boli povolaní na výjazd z Integrovaného záchranného systému Nitra k povodni Nové Sady – Ceroviny , odčerpanie vody zo zatopeného domu a nádvoria. Na mieste už bola jednotka HaZZ Nitra, ktorú sme striedali a vodu úplne odčerpali.

3.9.2018 v podvečerných hodinách výjazd k povodni Kapince - vyliaty potok povodie Galanovky . Vodu sme pomocou ručného náradia pustili do polí za obcou.

15.9 sme sa zúčastnili ako diváci Majstrovstiev Sveta v hasičskom športe v Banskej Bystrici.

17.9 výjazd k požiaru Obecného úradu a škôlky v Nových Sadoch, po príjazde našej rýchlej roty sme jedna skupina hasili, druhá ťahala zásobovacie vedenie z hydrantovej siete – v noci sme vykonali požiarnu hliadku na zhorenisku OU.

22.9 taktické cvičenie spojené so školením v Ivánke pri Nitre, kde sme si vyskúšali hasenie s D - čkovými hadicami

23.9 sme boli pomáhať zakrývať OU v Nových Sadoch – hasičskej brigáde z Malaciek.

29.9 odborno-taktické usmernenie na Krajskom riaditeľstve Hazz v Nitre.

15.10 sme sa zúčastnili v ZŠ v Nových Sadoch na odovzdávaní ocenení žiakov ZŠ pre zásah pri požiari na OU Nové Sady. kde evakuovali škôlkarov spred budovy OU do priestorov ZŠ

20.10 taktické cvičenie v Rišňovciach, kde sa nacvičovala spolupráca pri požiaroch trávy a lesných porastov.

20.10 člen Martin Ondrášek zorganizoval Futbalový turnaj na multifunkčnom ihrisku v Malom Záluží, kde sme „postavili „ aj jedno družstvo.

10/2018 sme sadili lipu na detskom ihrisku v Obci Malé Zálužie , organizovala jednota dôchodcov v Malom Záluží.

11.11 2018 brigáda na zazimovanie techniky, upratanie zbrojnice, začali sme s elektroinštaláciou na zbrojnici.

17.11 2018 školenie taktiky predsedov a strojníkov DHZ na KR HaZZ Nitra.

13.11 výjazd na vyžiadanie Predsedu PD Devio do Sily, bola porucha vody v areáli PD , tlakovali sme dovážanou vodou guľatú nadzemnú nádrž.

Z celej aktivity sme sa či už vo väčšom alebo menšom počte stretli v roku 2018 cca 35 krát . Povolaný na ostré výjazdy z IZS NITRA / telč.112 / sme boli 5 krát. Z nášho hasičského zboru vystúpil pán Lukáš Bila. Noví členovia sú – Juraj Juššík , Juraj Striha , Dušan Drietomský.

Výbor DHZ týmto ďakuje za spoluprácu už bývalej pani starostke Viere Predanocyovej ako aj poslancom miestneho zastupiteľstva a veríme, že táto spolupráca bude pokračovať aj v roku 2019 a to pod vedením našej novej starostky pani Veroniky Kubíkovej.. Celkom na záver sa chcem poďakovať členom nášho hasičského zboru za doterajšiu ukážkovú spoluprácu . Pánu Bohu na slávu, blížnemu na pomoc a sebe ku cti.

Peter Novotný

___________________________________ predseda DHZ Malé Zálužie