Dobrovoľný hasičský zbor obce Malé Zálužie bol zriadený dňom 01.05.2013

DHZO preukazuje svoju funkčnosť pri riešení mimoriadnych udalostí v našej obci, ako aj v širšom okolí, výjazdami na pokyn IZS Nitra, početnými cvičeniami a inou aktivitou.

Naša obec zaraďuje rozvoj obecnej hasičskej jednotky medzi svoje priority.

DHZO je v tejto dobe zaradená do kategórie B v celoplošnom rozmiestnení síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území SR.

Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Malom Záluží za rok 2019

Vážení členovia, vážení hostia.
Dobrovoľný hasičský zbor Malé Zálužie má ku dnešnému dňu 22 členov, z toho sú dve ženy . Dobrovoľní hasiči obce sa aktívne podieľajú na činnosti v prospech našej ako aj okolitých obcí . Z ich bohatej činnosti za uplynulé obdobie vyberám aspoň tieto najdôležitejšie akcie:
Oboznámenie s činnosťou výboru za rok 2019
Výbor DHZ zasadal v roku 2019 celkovo 5-krát. Na svojich zasadnutiach členovia výboru prejednali úlohy vyplývajúce zo zákona o dobrovoľnej požiarnej ochrane a pri svojej činnosti sa riadili plánom práce na rok 2019.
Najčastejšie úlohy boli spojené s výstavbou zbrojnice, s plánovaným nákupom výstroje z dotácie z Ministerstva Vnútra , organizovaním Majálesu , finančné úlohy , úlohy spojené s organizáciou cvičenia na rybníku

V prvom rade chcem vyzdvihnúť prácu kolektívu za rok 2018 ktorú si všimlo aj Krajské riaditelstvo HaZZ v Nitre kde sme boli ocenený v budove sinagógy v Nitre za aktivitu a obetavú spoluprácu pri likvidácii požiarov a iných mimoriadnych udalostiach na území Nitrianskeho Kraja
Oceňovali nás – Generálny sekretár DPO pán Vendelín Horváth , Plk Ing. Pavol Nereča , riaditel Hasičského a záchranného zboru v Nitre , Mgr Michal Bagačka štátny tajomník MVSR, Primátor mesta Nitra Marek Hattas

Výjazdová činnosť

11.7.2019 technická pomoc pri výpadku elektrickej energie na Rybníku v Malom Záluží
27.7 2019 odčerpanie vody po prívalovom daždi v Nových Sadoch
10.8.2019 Pomoc po veternej kalamite v Chateau Opony , pílenie a upratovanie polámaných stromov
9.9.2019 Umývanie ciest a upratovanie nánosov bahna v našej obci po prívalovom daždi
15.12.2019 pílenie stromu ktorý ohrozoval obyvatelku RD v Malom Záluží
8-9 2019 sme vozili v cisterne V3S vodu do obce Čab na športove a detske ihrisko kde mali pokazený vodný zdroj
September 2019 – Organizovanie okresneho cvičenia v Malom záluží s zameraním na použitie povodňových vozíkov
Priebežne celý rok dopĺňanie vody na cintorínoch na polievanie
Priebežne celý rok účasť na školeniach organizovaných OR HaZZ v Nitre

Brigádnická činnosť:

31.3.2019 sme na žiadosť nášho člena pána Gašparíka zorganizovali brigádu na obnovenie bocianieho hniezda na začiatku našej obce . Materiál dodal pán Gašparík , Zvarač jozef Alchus a úloha pomáhačov bola vybrúsiť , natrieť a postaviť hniezdo bezpečne hore.

30.4 stavanie mája 27.7.2019 účasť na svadbe s vozidlom Iveco 6.9 2019 Brigáda na novej zbrojnici 13.10.2019 sme absolvovali turistický výstup na Velký Rozsutec Ukážky v okolitých obciach na deň detí Športové súťaže:

Dňa 29.6.2019 sme sa zúčastnili na preverení DHZ nitrianskeho okresu v Obci Vinodol kde sme absolvovali -

Dňa 29.6.2019 vo večerných hodinách sme sa ešte zúčastnili aj nočnej súťaže v Obci Vinodol

Dňa 31.8.2019 sme sa zúčastnili na súťažnom varení guláša v obci Jarok

Oblasť výcviku:

Dňa 21.9.2019 sme boli spoluorganizátorom Hasičského cvičenia v našej obci s zameraním na povodňové vozíky . Cvičenie bolo spojené s prezentáciou a premietaním inštruktážneho videa v miestnom KD

Pre skvalitnenie práce a akcieschopnosti našej DHZ bol zakúpený nasledovný materiál - Pracovné oblečenie – UBO - Lahké zásahové obleky - Autonabíjačka k vozidlu IVECO - Kompresor s zásobou tlakového vzduchu

Na rok 2020 si DHZ vytýčil úlohy, ktoré zahrnul do svojho plánu práce. Dôraz budeme klásť na rast členskej základe . Na kvalitu výcviku, na súťaže a tak tiež na oblasť prevencie a propagácie požiarnej ochrany. Chceme naďalej účinne spolupracovať s obecným úradom a to najmä cez preventivára obce.
Výbor DHZ týmto ďakuje za spoluprácu pani starostke Veronike Kubíkovej a poslancom obecného zastupiteľstva za dobrú spoluprácu a hlavne za dofinancovanie hasičskej zbrojnice do podoby aká je dnes

Celkom záver sa chcem poďakovať členom nášho hasičského zboru a všetkým vám za doterajšiu spoluprácu. V roku 2020 prajem všetkým hlavne veľa zdravia ,veľa elánu a optimizmu .
Pánu Bohu na slávu, blížnemu na pomoc a sebe ku cti.

Peter Novotný v.r.

Správa o činnosti Dobrovoľného hasičského zboru v Malom Záluží za rok 2018

Dobrovoľný hasičský zbor Malé Zálužie má ku dnešnému dňu 20 členov, z toho sú dve ženy . Ako dobrovoľní hasiči obce sa aktívne podieľame na činnosti v prospech obce. Z našej bohatej činnosti za uplynulé obdobie vyberám aspoň tieto najdôležitejšie akcie:

Výbor DHZ v zložení : predseda Peter Novotný, veliteľ Patrik Krajčovič, pokladník Emília Strihová, revízor Martin Pavle , tajomník Marek Černý zasadal v roku 2018 celkovo 3-krát. Na svojich zasadnutiach členovia výboru prejednali úlohy vyplývajúce zo zákona o dobrovoľnej požiarnej ochrane a pri svojej činnosti sa riadili plánom práce na rok 2018.

Ako dobrovoľní hasiči sme sa podieľali aj na brigádnickej činnosti v obci. Už tradične dopĺňame podľa potreby barely s vodou na miestnych cintorínoch podľa požiadaviek obecného úradu a obec s nami konzultuje rôzne vzniknuté problémy.

Vo februári 2018 sme uspeli s našou žiadosťou o pridelenie techniky na ministerstve vnútra SR . Bolo nám uvoľnené vozidlo z Hasičského a záchranného zboru Topoľčany, ktoré už nevyužívali . Je to hasičské vozidlo Praga V3S so zásobou vody cca 2500 l. Nakoľko toto vozidlo viac stálo v garáži ako sa používalo, v tejto dobe veliteľ DHZO pán Patrik Krajčovič a členovia Jozef Krčmár , Jozef Alchus a Peter Novotný vykonávajú opravu tohto vozidla tak, aby aj nám bezpečne a bez porúch slúžilo dlhé obdobie.

V marci sme sa zapojili do výzvy Ministerstva vnútra SR pre výstavbu a rekonštrukciu Hasičských zbrojníc. V spolupráci s obecným úradom sme spracovali a podali žiadosť na výstavbu malej ale účelnej garáže. Obec nám hradila projekt z vlastných prostriedkov. V prípade úspešnej realizácie zbrojnice je táto suma oprávnený náklad z dotácie MVSR.

Veliteľ DHZO + preventivár obce vykonali 5. 4. 2018 v zmysle plánu kontrol, požiarnu kontrolu právnického subjektu SRZ Žilina, prevádzka Malé Zálužie a v júny aj požiarnu hliadku.

Stavanie 1. mája - zúčastnili sa všetci členovia , dovoz mája a organizáciu zabezpečovali Martin Ondrášek , Lukáš Bila , Marek Černý a Patrik Krajčovič.

Máj - boli sme povolaní Integrovaným záchranným systémom tel. č.112 k výjazdu. Bol hlásený požiar trstiny a lesného porastu pri rybníku, bol to planý poplach, po príjazde profesionálov a obhliadke rybníka bol výjazd ukončený.

V máji boli 2 tréningy súťažného družstva na zbrojnici Malé Zálužie.

Máj - výjazd hlásený Integrovaným záchranným systémom Nitra, bol hlásený požiar na dolnom konci obce, kde sme prišli ešte pred Hasičským zborom z Nitry. Tu patrí veľká vďaka Pánovi Gabrielovi Bilovi, ktorý ešte pred ich príchodom pomáhal likvidovať požiar. Po príchode hasičov boli dohasené ohniská požiaru prístavby. V máji sme vykonali protipožiarnu asistenciu na kultúrnom podujatí –Kandráčovci, Kolárovci, skupina Duo Jamaha, a Veselá trojka na amfiteátri v Nitre.

Jún – deň detí v Malom Záluží s prezentáciou techniky.

2. 6. 2018 sme boli povolaní do Nových Sadov časť Ceroviny kde po prívalovom daždi vytápalo rodinné domy. Bol použitý protipovodňový vozík a vozidlo IVECO.

Dňa 23.6.2018 sa konala v obci Vinodol Okresná súťaž hasičských družstiev okresu Nitra o Pohár starostu obce Vinodol - previerka pripravenosti hasičských družstiev. V prvej časti bola hasičská štafeta pre 8 členov a v druhej klasický hasičský útok so striekačkou PS12. V súťaži naše DHZ získalo 5. miesto. Bol to úspech nakoľko sa naše DHZ nemôžeme rovnať veľkým zborom s niekoľkonásobnými počtami členov a iným množstvom finančných prostriedkov.

08/2018 Prezentácia našej DHZ a techniky V3S na športovom dni obec Čab - vozidlo V3S.

07/2018 2 x tréning na hasičské súťaže v hasičskom športe na Zbrojnici v Malom Záluží.

28.7.2018 sme sa zúčastnili na nočnej súťaži na Dyčke okres Vráble - PS12 klasik 4. miesto.

18.8 2018 účasť na súťaži v Lužiankach - PS 12 klasik 4. miesto. 08/2018 2 x tréning na hasičské súťaže v hasičskom športe na zbrojnici Male Zálužie

3.9 sme v nočných hodinách boli povolaní na výjazd z Integrovaného záchranného systému Nitra k povodni Nové Sady – Ceroviny , odčerpanie vody zo zatopeného domu a nádvoria. Na mieste už bola jednotka HaZZ Nitra, ktorú sme striedali a vodu úplne odčerpali.

3.9.2018 v podvečerných hodinách výjazd k povodni Kapince - vyliaty potok povodie Galanovky . Vodu sme pomocou ručného náradia pustili do polí za obcou.

15.9 sme sa zúčastnili ako diváci Majstrovstiev Sveta v hasičskom športe v Banskej Bystrici.

17.9 výjazd k požiaru Obecného úradu a škôlky v Nových Sadoch, po príjazde našej rýchlej roty sme jedna skupina hasili, druhá ťahala zásobovacie vedenie z hydrantovej siete – v noci sme vykonali požiarnu hliadku na zhorenisku OU.

22.9 taktické cvičenie spojené so školením v Ivánke pri Nitre, kde sme si vyskúšali hasenie s D - čkovými hadicami

23.9 sme boli pomáhať zakrývať OU v Nových Sadoch – hasičskej brigáde z Malaciek.

29.9 odborno-taktické usmernenie na Krajskom riaditeľstve Hazz v Nitre.

15.10 sme sa zúčastnili v ZŠ v Nových Sadoch na odovzdávaní ocenení žiakov ZŠ pre zásah pri požiari na OU Nové Sady. kde evakuovali škôlkarov spred budovy OU do priestorov ZŠ

20.10 taktické cvičenie v Rišňovciach, kde sa nacvičovala spolupráca pri požiaroch trávy a lesných porastov.

20.10 člen Martin Ondrášek zorganizoval Futbalový turnaj na multifunkčnom ihrisku v Malom Záluží, kde sme „postavili „ aj jedno družstvo.

10/2018 sme sadili lipu na detskom ihrisku v Obci Malé Zálužie , organizovala jednota dôchodcov v Malom Záluží.

11.11 2018 brigáda na zazimovanie techniky, upratanie zbrojnice, začali sme s elektroinštaláciou na zbrojnici.

17.11 2018 školenie taktiky predsedov a strojníkov DHZ na KR HaZZ Nitra.

13.11 výjazd na vyžiadanie Predsedu PD Devio do Sily, bola porucha vody v areáli PD , tlakovali sme dovážanou vodou guľatú nadzemnú nádrž.

Z celej aktivity sme sa či už vo väčšom alebo menšom počte stretli v roku 2018 cca 35 krát . Povolaný na ostré výjazdy z IZS NITRA / telč.112 / sme boli 5 krát. Z nášho hasičského zboru vystúpil pán Lukáš Bila. Noví členovia sú – Juraj Juššík , Juraj Striha , Dušan Drietomský.

Výbor DHZ týmto ďakuje za spoluprácu už bývalej pani starostke Viere Predanocyovej ako aj poslancom miestneho zastupiteľstva a veríme, že táto spolupráca bude pokračovať aj v roku 2019 a to pod vedením našej novej starostky pani Veroniky Kubíkovej.. Celkom na záver sa chcem poďakovať členom nášho hasičského zboru za doterajšiu ukážkovú spoluprácu . Pánu Bohu na slávu, blížnemu na pomoc a sebe ku cti.

Peter Novotný

___________________________________ predseda DHZ Malé Zálužie