Oznamy a novinky

PD Devio - naturálie

19. 09. 2023 14:29 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady oznamuje všetkým svojím zamestnancom a členom dôchodcom, ktorí majú prihlásené naturálie, že výdaj sa uskutoční v sobotu 23. septembra 2023 v čase od 08:00 hod. do 12:00 hod. na stredisku Nové Sady v sklade so vstupom od Šurianskej cesty.

Cena za 100 kg naturálií je 18,- Eur vrátane DPH.

Odpočet spotrieb elektrickej energie

19. 09. 2023 10:24 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Západoslovenská distribučná oznamuje občanom našej obce, že dňa 26.09.2023 sa bude konať odpočet spotrieb elektrickej energie. 
Nakoľko na elektromer potrebujeme priamo priložiť čítačku údajov, ktorá sťahuje z elektromera údaje potrebné k výučtovaniu, žiadame všetkých odberateľov elektrickej energie bez rozdielu na dodávateľa/zmluvného partnera, aby nám vo vlastnom záujme zabezpečili bezproblémový prístup k odbernému miestu podľa rozpisu. Rešpektovaním nášho oznamu tak odberatelia predídu zbytočným možným komplikáciám v rámci vyúčtovania. Ďalej okrem iného žiadame obyvateľov obce, aby si v uvedenom termíne z bezpečnostných dôvodov uviazali svojich psov.
Za spoluprácu a ústretovosť všetkým vopred ďakujeme 0903-40-98-40

Hlasovací preukaz vydáva obec od 16. augusta

16. 08. 2023 15:44 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

tu stiahni: informácia pre voliča


Hlasovací preukaz 
Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.
Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 29.09.2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 08.09.2023), elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 08.09.2023). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi  meno a priezvisko,  rodné číslo, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz mailovú adresu za účelom korešpondencie prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 29.09.2023). Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi  meno a priezvisko, rodné číslo,  štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu). Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.