P O Z V Á N K A

na zasadnutie okrskovej volebnej komisie V súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene doplnení niektorých zákonov

z v o l á v a m

prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019, ktoré sa uskutoční dňa 15. apríla o 17,00hod. v kancelárii obecného úradu

Účelom tohto zasadnutia je oboznámiť Vás s povinnosťami člena okrskovej volebnej komisie. V prípade Vašej neúčastí na zasadnutí kontaktujte p. starostku oumalezaluzie@gmail.com alebo telefonicky 0904 611 063.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu môžete doručiť:
 • v listinnej forme na adresu: Obec Malé Zálužie 63, 951 24 Malé Zálužie
 • v elektronickej forme na adresu: oumalezaluzie@gmail.com
 • osobne v kancelárii obecného úradu, Malé Zálužie 63, 951 24 Malé Zálužie, počas úradných hodín

  V Malom Záluží 10.04.2019
  Veronika Kubíková, starostka

  Voľby do Európskeho parlamentu 2019

  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 28/2019 Z. z. voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 25. mája 2019.

  V obci Malé Zálužie je určený 1 volebný okrsok a je určená miestnosť v priestoroch obecného úradu v Malom Záluží.

  Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:
 • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.
 • Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

  V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

  Adresa: Obecný úrad Malé Zálužie 63, 951 24

  Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané. e-mail: oumalezaluzie@gmail.com

  V Malom Záluží 25.03.2019
  Veronika Kubíková, starostka