Výsledky volieb I.kola v našej obci si môžete pozrieť na tomto linku: https://www.vysledkyvolieb.sk/mesta-a-obce/1141-male-zaluzie/prezidentske-volby/2019/vysledky/1-kolo

P O Z V Á N K A

na zasadnutie okrskovej volebnej komisie V súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene doplnení niektorých zákonov

z v o l á v a m

prvé zasadnutie okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 2019, ktoré sa uskutoční dňa 21. februára 2019 o 17,00hod. v kancelárii obecného úradu

Účelom tohto zasadnutia je oboznámiť Vás s povinnosťami člena okrskovej volebnej komisie. V prípade Vašej neúčastí na zasadnutí kontaktujte p. starostku oumalezaluzie@gmail.com alebo telefonicky 0904 611 063.

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v dňoch 16.marca 2019 - 1.kolo a 30.marca 2019 - 2.kolo môžete doručiť:
 • v listinnej forme na adresu: Obec Malé Zálužie 63, 951 24 Malé Zálužie
 • v elektronickej forme na adresu: oumalezaluzie@gmail.com
 • osobne v kancelárii obecného úradu, Malé Zálužie 63, 951 24 Malé Zálužie, počas úradných hodín

  V Malom Záluží 12.02.2019
  Veronika Kubíková, starostka

  Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

  Starostka obce Malé Zálužie Veronika Kubíková v súlade so zákonom č.180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov menuje:

  Zuzanu Zábražnú za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie v obci Malé Zálužie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia v dňoch 16. a 30. marca 2019.

  V Malom Záluží 30.01.2019
  Veronika Kubíková, starostka

  Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:
 • meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany; meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.
 • Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

  V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

  Adresa: Obecný úrad Malé Zálužie 63, 951 24

  Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané. e-mail: oumalezaluzie@gmail.com

  V Malom Záluží 30.01.2019
  Veronika Kubíková, starostka

  INFORMÁCIA PRE VOLIČOV
 • I. Dátum a čas konania volieb Voľby prezidenta Slovenskej republiky (SR) sa konajú v sobotu 16. marca 2019 od 7:00 do 22:00 h. Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30. marca 2019 od 7:00 do 22:00 h.
 • II. Právo voliť Právo voliť prezidenta SR má občan Slovenskej republiky (SR), ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
 • III. Právo byť volený Za prezidenta SR môže byť zvolený občan SR, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady SR a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov. Prekážkou práva byť volený je - výkon trestu odňatia slobody - právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, - pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
 • IV. Hlasovací preukaz

  Volič, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

  Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

  Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta SR, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta SR súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

  Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019, pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25.2.2019, pre druhé kolo volieb najneskôr 11.3.2019), elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25.2.2019, pred druhé kolo volieb najneskôr 11.3.2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

  Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi: - meno a priezvisko, - rodné číslo, - štátnu príslušnosť, - adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu) - korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu). prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019, pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019). Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi: - meno a priezvisko - rodné číslo - štátnu príslušnosť - adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

  Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".

  Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

  Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

  Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb, ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

 • V. Spôsob hlasovania

  Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

  Občan SR, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území SR a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti, preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra SR na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

  Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

  Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

  V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič na hlasovacom lístku zakrúžkuje poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálky a následne do volebnej schránky.

  Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

  Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie, alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

  Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

  Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

  Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

  Ďalšie informácie k voľbám prezidenta SR sú uverejnené na webovej stránke: www.minv.sk/?volby-prezidentsr