Budovanie obce

Koncepcia budovania obce na obdobie rokov 2007 - 2015

Aktivita č.1 = Centrum obce

Centrum obce tvorí malé námestíčko, kde je kultúrny dom, autobusové zastávky, pomník padlých – v oboch svetových vojnách, bývalá škola a školská záhrada. Centrum sa nachádza na hlavnej ceste Nitra – Piešťany. Je preto potrebné toto centrum upraviť a zmodernizovať. Chceme preto vybudovať parčík v školskej záhrade, ihrisko pre malé deti, autobusová zastávka, parkovisko pri kultúrnom dome, ihrisko na dvore za kultúrnym domom a za pohostinstvom zmeniť na viacúčelové ihrisko pre mládež a dospelých (tenis, volejbal, kolky...). Na riešenie vzhľadu centra je pripravená štúdia.

Aktivita č. 2 = Protipovodňové opatrenia

Dedina leží v údolí medzi dvomi vŕškami a v prípade prívalových dažďov alebo prudkého topenia sa snehu sú niektoré časti obce ohrozené. Je pripravená štúdia na realizáciu opatrení, bola pripomienkovaná aj na verejnej schôdzi. Je potrebná spolupráca s PD Devio Nové Sady, ktoré väčšinu polí obhospodaruje.

Aktivita č. 3 = Miestne komunikácie

Miestne cesty a chodníky nie sú vo veľmi dobrom stave. Nový je len chodník pri hlavnej ceste medzi železničnými priecestiami. Doriešiť treba chodník od hlavnej cesty do dediny a za „mosty“, ktorý bol vybudovaný v 70. rokoch, je betónový a už v zlom stave. Tiež je treba uvažovať o dokončení chodníkov popri hlavnej ceste, a to od železničných priecestí po koniec dediny na severnej a južnej strane obce. Miestna cesta do „starej dediny „ – od hlavnej cesty po posledné domy je tiež v zlom stave a bude potrebné ju rekonštruovať chodníky a cesty v dedine – podľa možnosti realizácie, možnosť úprav ciest aj po častiach.

Aktivita č. 4 = Podpora bývania

Opatrenie týkajúce sa budúcnosti - obec má veľké percento obyvateľov nad 60 rokov. Je potrebné vytvoriť podmienky na podporu bývania pre mladé rodiny. Zatiaľ je záujem o stavbu rodinných domov.

Aktivita č. 5 = Rekonštrukcia obecných budov

Obecné budovy to sú - kultúrny dom, zvonica, dom smútku a budova bývalej školy.

Kultúrny dom

 • postavený v rokoch 1959 - 1960. Je tu aj obecný úrad, knižnica, pamätná izba, sklad CO, sála s javiskom a súčasťou budovy je aj priestor bývalej materskej školy.
 • Strecha
  • V prednej časti - nad knižnicou zateká.
  • Nad sálou je ešte pôvodný eternit, ktorý nezodpovedá súčasným požiadavkám aj z hľadiska životného prostredia.
 • Zateplenie budovy - v súčasnosti sa kladú vysoké požiadavky na energické úspory
 • Kúrenie - výmena vykurovacieho systému, zatiaľ sa kúri gamatkami, ktoré majú 14 rokov.
 • Sála - modernizovať, technicky vybaviť; možnosť usporadúvania rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, rodinných a podnikových osláv, prípadne konferencií a seminárov.
 • V súčasnosti ja možné získať finančné prostriedky cez fond rozvoja vidieka. Výška dotácie a podmienky pridelenia budú známe až po zverejnení výzvy. Preto je treba počítať s viacerými alternatívami. Realizácia prác, rozdelenie na etapy, bude závisieť od podmienok uvedených v znení výzvy.Na rekonštrukciu kultúrneho domu je pripravená štúdia, ktorá počíta s viacerými variantami a umožňuje rozdeliť práce na viac časových úsekov.

Dom Smútku

 • budova z rokov 1972 - 1974
 • v dobrom stave
 • výmena vykurovacieho zariadenia

Zvonica

 • budova z roku 1920
 • priebežne opravy a údržba na zachovanie dobrého stavu

Budova bývalej školy

 • v školskej časti sa nachádza v súčasnosti predajňa potravín a rozličného tovaru.
 • V druhej časti bol pôvodne učiteľský byt. Treba upraviť do takého stavu, aby bol byt využiteľný a bolo možné ho prenajímať.

Aktivita č. 6 = Miestny rozhlas

technické zariadenie miestneho rozhlasu je v zlom stave, na hranici použiteľnosti. Je nutné uvažovať o jeho výmene. /rekonštrukcia – realizácia pomocou grantov alebo cez mikroregión Radošinka

Aktivita č. 7 = Kanalizácia

Aktivita č. 8 = Cyklotrasa

V rámci mikroregiónu Radošinka sa uvažuje o vybudovaní cyklotrasy spájajúcej jednotlivé obce a s možnosťou napojenia na cyklotrasy v okrese Topoľčany.

Životné prostredie

V týchto základných aktivitách sa nehovorí nič o ochrane životného prostredia. To ale neznamená, že tejto problematike sa nemienime venovať. V rámci našich možností a tiež v prípade získania iných finančných prostriedkov budeme postupne riešiť aj túto otázku.

     Konečné znenie výzvy ani podmienky pridelenia finančných prostriedkov zatiaľ nie sú známe. Preto pri príprave a plánovaní jednotlivých krokov sa počítalo radšej s väčšími a náročnejšími alternatívami realizácie. Konkrétny postup bude závisieť od podmienok ako budú zverejnené. Nie je cieľom zbytočne zadĺžiť obec, ale snažiť sa získať pre obec čo najviac.