• Zápisnica zo schôdze okrskovej volebnej komisie pre voľby Národnej rady Slovenskej republiky obce Malé Zálužie konaná dňa 22.01.2020 o 17:00 hod. na obecnom úrade v Malom Záluží

  Program schôdze:

 • 1. Privítanie a otvorenie schôdze
 • 2. Zloženie sľubu zapisovateľa a členov okrskovej komisie
 • 3. Poučenie
 • 4. Zvolenie predsedu a podpredsedu OVK
 • 5. Organizačné záležitosti
 • 6. Záver

 • 1. Privítanie a otvorenie schôdze
 • Starostka obce Veronika Kubíková privítala zapisovateľku a delegovaných členov volebnej okrskovej komisie politickými stranami pre voľby do Národnej rady SR a zahájila schôdzu.

 • 2. Zloženie sľubu zapisovateľa a členov volebnej okrskovej komisie
 • Zapisovateľka Zuzana Zábražná prečítala sľub zapisovateľa a členov volebnej okrskovej komisie. Členovia komisie a zapisovateľka na znak súhlasu následne sľub podpísali.

 • 3. Poučenie
 • Starostka obce prečítala prítomným Poučenie ohľadom spracovávania osobných údajov podľa zákona 18/2018 Z. z.. Členovia volebnej komisie a zapisovateľka následne dokument podpísali.

 • 4. Predseda a podpredseda okrskovej komisie
 • V ďalšom bode programu si volebná komisia určila za predsedníčku okrskovej volebnej komisie Janu Bírošovú a podpredsedníčkou sa stala Daniela Marková. Starostka im odovzdala na preštudovanie metodické pokyny ohľadom priebehu a spracovania výsledkov volieb prezidenta SR.

 • 5. Organizačné záležitosti
 • Starostka oznámila, že 03.02.2020 sa na okresnom úrade v Nitre uskutoční školenie predsedov, podpredsedov, zapisovateľov okrskových volebných komisií. Voľby do Národnej rady SR majú začiatok o 7,00hod. do 22,00hod.

 • 6. Záver
 • Starostka poďakovala všetkým prítomným za účasť na schôdzi.
 • V Malom Záluží, 22. 1. 2020
 • Zapisovateľka: Zuzana Zábražná

  Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

  Starostka obce Malé Zálužie Veronika Kubíková v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z.o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov menuje: Zuzanu Zábražnú za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie v obci Malé Zálužie pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020, ktoré sa uskutočnia 29.02.2020. V Malom Záluží, dňa 01.12.2019

  INFORMÁCIA PRE VOLIČOV

 • I. Dátum a čas konania volieb Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 2. 2020 od 7:00 do 22:00 h.
 • II Právo voliť Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku a nenastala u neho prekážka práva voliť. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.
 • III Právo byť volený Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Prekážkou práva byť volený je výkon trestu odňatia slobody, právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
 • IV Spôsob voľby Volič môže voliť na území Slovenskej republiky vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu. Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.
 • V Hlasovací preukaz Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu osobne, najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020), elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

  Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
  meno a priezvisko,
  rodné číslo,
  štátnu príslušnosť,
  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
  korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
  prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom
  možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020)

  Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi
  meno a priezvisko,
  rodné číslo,
  štátnu príslušnosť,
  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
  Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.
  Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

 • VI Voľba poštou Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu poštou, a to písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020) Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada. elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 1. 2020). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

  Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:
  meno a priezvisko,
  rodné číslo,
  adresu trvalého pobytu,
  adresu miesta pobytu v cudzine.
  Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania volieb voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine
  obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,hlasovacie lístky, návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“ vypísanou adresou obce ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa, poučenie o spôsobe hlasovania

  Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020). *** Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-nrsr