Oznamy a novinky

Voľby do Európskeho parlamentu

12. 02. 2024 13:48 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 10. 2. 2024, rozhodnutím č. 12/2024 Z. z., vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil termín ich konania na sobotu 8. júna 2024.

Stiahni tu:

Informácie o podmienkach práva voliť a práva byť volený


Mimoriadny odpočet spotrieb zemného plynu

30. 01. 2024 13:51 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Vážení odberatelia zemného plynu.
Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., ako prevádzkovateľ distribučnej siete v spolupráci so spoločnosťou Štengl, a.s. teda zmluvným dodávateľom odpočtov si Vás dovoľujú informovať, že v termíne od 1.1.2024 do 30.6.2024 bude vykonávaný mimoriadny fyzický odpočet pre všetkých odberateľov kategórie D2-D8 (domácnosti) zaradených v odpočtových cykloch R07 až R11 (tzn. odberné miesta, ktoré sú štandardne odpočítavané v mesiacoch júl – november).
Vykonaním tohto mimoriadneho fyzického odpočtu nie je dotknutá povinnosť SPP – distribúcia, a.s. realizovať štandardné fyzické odpočty v odpočtových cykloch R07 až R11 v roku 2024.
Mimoriadny odpočet nebude fakturačným odpočtom (tzn, že dotknutým odberateľom zemného plynu nebude vystavená vyúčtovacia faktúra k vykonanému dátumu odpočtu). Mimoriadny odpočet bude vykonaný z dôvodu požiadavky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Z vyššie uvedených dôvodov si Vás týmto dovoľujeme zdvorilo požiadať, aby ste odpočtárom zmluvného dodávateľa odpočtov – Štengl. a.s., umožnili prístup k odberným miestam - plynom éru. Ďakujem

Zisťovanie EU SILC 2024

29. 01. 2024 13:28 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácnosti (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

V tomto období boli vybrané domácnosti aj v našej obci. Pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Domácnosť bude vopred oslovená listom, kde bude okrem iného uvedený aj kontakt na opytovateľa ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Za ochranu dôverných a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri práci dozvedia.