Oznamy a novinky

Pošta Nové Sady

06. 04. 2020 10:59 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Zápis do 1.ročníka pre šk. rok 2020/2021 - ZŠ s MŠ Nové Sady

06. 04. 2020 09:10 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Vážení rodičia,

zápis do 1. ročníka sa uskutoční bez osobnej prítomnosti detí v termíne :

  • 20.04.2020 (pondelok)  čase od 7.30 hod. do 12.00 hod.
  • 21.04.2020 (utorok) čase 12.30 do 16.30 hod.

V tomto termíne môžete dieťa zapísať: 

 

  1. V prípade, že žiadate o odklad povinnej školskej dochádzky alebo o predčasné zaškolenie, kontaktujte nás elektronicky zsnsady@gmail.com
  2. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania tak, že zákonní zástupcovia predložia občianske preukazy a rodný list dieťaťa. Do tohto termínu zákonní zástupcovia vyplatia 22€ za objednané predpísané zošity a učebné pomôcky.
  3. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.
  4. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
  5. Predčasné zaškolenie žiakov: Ak zákonný zástupca požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast sa nebude vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne.

Opustil nás Pavel Proksa

02. 04. 2020 12:54 - Vyhlásené v miestnom rozhlase