SWOT ANALÝZA

SILNÉ STRÁNKY

ĽUDSKÉ

 • fundovaní odborníci v oblasti poľnohospodárstva
 • vysoká koncentrácia odborníkov v oblasti priemyslu –stavebníctvo, strojárenstvo, drevovýroba, výroba plastov
 • dobrá vzdelanostná úroveň obyvateľov
 • ochota a fundovanosť miestnych obyvateľov
 • existencia hustej siete aktívnych spoločenských, kultúrnych a športových organizácií - poľovníci
 • organizovanie tradičných kultúrnych, spoločenských, folklórnych a športových podujatí
 • významní rodáci a národní dejatelia
 • záujem občanov o folklór a tradičnú kultúru
 • ochota obyvateľov spolupodieľať sa na rozvojových zámeroch v menších obciach MR
 • dobrá komunikácia OÚ – občan
 • mikroregión je progresívny typ sídla
 • vysoké zastúpenie produktívnej zložky obyvateľstva
 • kladné hodnoty migračného salda – imigrácia obyvateľov do mikroregiónu
 • pozitívne hodnoty celkového prírastku – pozitívny demografický vývojový trend

PRÍRODNÉ

 • výhodná geografická poloha vzhľadom na okresné póly rastu – Nitra, Piešťany, Hlohovec
 • existencia lokálnych centier miestneho významu – Alekšince, Zbehy, Nové Sady, Lužianky
 • priaznivé klimatické podmienky pre rastlinnú a živočíšnu výrobu
 • priaznivé pôdne podmienky pre intenzívnu poľnohospodársku výrobu
 • vhodný prírodný a ľudský potenciál pre diverzifikáciu poľnohospodárskej výroby
 • vysoká kvalita ornej pôdy
 • čisté a zdravé prírodné prostredie
 • dobrá kvalita ŽP
 • existencia chránených prírodných území (chránený areál Šuriansky park) a biotopov európskeho a národného významu ( Nové Sady, Zbehy)
 • existencia vodných plôch pre účely vidieckej turistiky a rekreačného rybárstva ?

MATERIÁLNE

 • existencia objektov historického významu - kaštieľov
 • funkčné a kvalitné predškolské a školské zariadenia
 • existencia separovaného zberu odpadu
 • bohaté možnosti kultúrneho a športového vyžitia
 • dobrá vybavenosť prvkami technickej infraštruktúry
 • vybudovaný bytový fond pre miestnych obyvateľov
 • upravené verejné priestranstvá v obci, existencia parkov a dostatku zelene v obciach
 • existencia ÚPD v niektorých obciach regiónu
 • existencia Programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja, resp. plánov rozvoja obcí
 • dobrá dostupnosť informačných technológií – internet

EKONOMICKÉ

 • existencia životaschopných a kvalitných PD s dlhoročnou tradíciou – PD Devio Nové Sady, Poľnofarma RADAR Zbehy, PD Čakajovce a Drážovce….
 • silné zastúpenie podnikateľských subjektov v oblasti priemyslu –stavebníctvo, strojárenstvo, drevovýroba, výroba plastov, výroba a spracovanie potravín
 • diverzifikovaná ekonomická základňa mikroregiónu
 • ekonomická stabilita firiem podnikajúcich v obciach
 • dobré podmienky na podnikanie
 • dostatok sofistikovaných pracovných príležitosti v obciach mikroregiónu
 • nízka miera nezamestnanosti v mikroregióne

SLABÉ STRÁNKY

ĽUDSKÉ

 • apatia obyvateľstva a slabý záujem o veci verejné na miestnej úrovni
 • nízka uvedomelosť miestnych obyvateľov k ŽP

PRÍRODNÉ

 • existencia čiernych skládok
 • slabé využívanie existujúceho prírodného potenciálu

MATERIÁLNE

 • absencia kanalizačnej siete v obciach MR
 • nevysporiadané majetkovo – právne vzťahy
 • nedostatok stavebných pozemkov
 • absencia, resp. nedobudovanie prvkov technickej infraštruktúry v niektorých obciach regiónu
 • nevyhovujúci stav cestnej siete v obciach a preťaženosť miestnych a regionálnych komunikácií
 • absencia chodníkov v obciach
 • absencia zariadenia sociálnej starostlivosti v mikroregióne
 • slabá propagácia kultúrneho, prírodného a historického potenciálu regiónu
 • existujúci kultúrny a historický fond v zlom chátrajúcom stave
 • absencia klubov mládeže v niektorých obciach MR
 • absencia voľného domového fondu na obciach
 • absencia dostatočného množstva kvalitných ubytovacích a stravovacích kapacít v regióne
 • slabá frekvencia víkendových dopravných spojov v malých obciach regiónu
 • chýba existencia vlakového spojenia Zbehy - Radošina

EKONOMICKÉ

 • absencia doplnkových služieb cestovného ruchu
 • slabá maloobchodná sieť v malých obciach MR
 • absencia živnostenských služieb v niektorých obciach

PRÍLEŽITOSTI

ENVIRONMENTÁLNE

 • rozvoj ekologického poľnohospodárstva
 • využívanie alternatívnych zdrojov energie smerom k ochrane ŽP
 • vybudovanie kanalizačnej siete v obciach MR
 • vybudovanie ČOV (klasické, aj alternatívne)

SOCIÁLNE

 • posilnenie obytnej funkcie obcí podporovaním IBV a výstavby nájomných bytov pre sociálne skupiny obyvateľstva
 • vybudovanie spoločného sociálneho zariadenia pre obyvateľov regiónu
 • pozdvihnutie kultúrno-spoločenského a športového života realizáciou spoločných mikroregionálnych aktivít
 • rozvoj spolupráce s partnerskými obcami doma aj v zahraničí
 • lepšia koordinácia spoločných mikroregionálnych aktivít
 • tvorba nových medzi sektorových partnerstiev
 • rekonštrukcia a modernizácia existujúcich školských a predškolských zariadení
 • budovanie viacúčelových športovo – oddychových areálov a detských ihrísk v obciach
 • skrášlenie a úprava verejných priestranstiev v obciach
 • výstavba a rekonštrukcia autobusových zastávok

EKONOMICKÉ

 • dobudovanie a rekonštrukcia komplexnej technickej infraštruktúry v mikroregióne
 • diverzifikácia poľnohospodárskych subjektov smerom k nepoľnohospodárskym aktivitám
 • dobudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obciach
 • podpora podnikateľskej sféry a samozamestnania
 • vybudovanie značených turistických a cykloturistických trás
 • rozvoj poľovníctva, rybárstva a včelárstva
 • dobudovaním prvkov technickej infraštruktúry zabezpečiť ďalší rozvoj podnikateľských aktivít v obci
 • využitie vodných plôch pre doplnkové služby vidieckeho cestovného ruchu
 • využitie možností financovania rozvojových projektov z fondov EÚ a domácich dotačných titulov
 • rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
 • vybudovanie kanalizačnej siete v obciach MR
 • využitie vysokého potenciálu obcí pre rozvoj športovo – rekreačných aktivít
 • vybudovanie cestného prepojenia Sila - Lukáčovce
 • vytvorenie spoločného propagačného materiálu mikroregiónu - informačný materiál, brožúra, publikácia o mikroregióne
 • vytvorenie spoločnej web stránky
 • zlepšenie systému separovaného zberu – vybudovanie zhromažďoviska biologického odpadu a zberného dvora
 • vypracovanie ÚPD v niektorých obciach mikroregiónu
 • nadviazanie spolupráce s partnerským regiónom v Srbsku – Polimsky región

OHROZENIA

 • nevysporiadané majetkovo- právne vzťahy
 • pretrvávajúca apatia a pasivita obyvateľov MR
 • nízka pôrodnosť obyvateľstva
 • nevytvorenie bytových príležitostí a podporného systému financovania bývania pre mladé rodiny
 • preťaženosť miestnych komunikácií
 • živelné pohromy – prívalové dažde
 • chátrajúce objekty kultúrneho a historického významu
 • útlm poľnohospodárstva v mikroregióne
 • zložitý legislatívny systém
 • slabá dostupnosť podporných finančných zdrojov pre malé obce
 • slabá ekonomická sila menších obcí
 • nedostatok finančných prostriedkov na dobudovanie a udržiavanie technickej a sociálnej infraštruktúry