Rozhodnutie predsedu národnej rady Slovenskej republiky z 8. januára 2024 o vyhlásení volieb prezidenta slovenskej republiky

1. deň konania na sobotu 23. marca 2024
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2024
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 19. februára 2024 a lehotu na ich prvé zasadnutie do 29. februára 2024
Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov

určujem deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6. apríla 2024.