Oznamy a novinky

Otvorená Lekáreň Salvatore v Nových Sadoch

16. 08. 2023 14:55 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Lekáreň Salvatore Nové Sady oznamuje občanom, že od 17. augusta, čo je štvrtok, bude lekáreň opäť otvorená a to:
Pondelok - piatok od 07:30 do 16.00
Pevná linka: 037/7894206

Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

02. 08. 2023 12:47 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka 

Oznámenie V zmysle § 138 ods. (1) zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do zastupiteľstva vo volebnom obvode, súčasťou ktorého je volebný okrsok, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručuje politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb. V zmysle ods. (3) citovaného paragrafu oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka je potrebné doručiť na adresu: Obec Malé Zálužie, Malé Zálužie 63, 951 24 Nové Sady  alebo na e-mailovú adresu: oumalezaluzie@gmail.com

Voľba hlavného kontrolóra obce Malé Zálužie

01. 08. 2023 12:42 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA 

OBCE MALÉ ZÁLUŽIE

 

Obecné zastupiteľstvo v Malom Záluží na základe ustanovenia § 18a ods. 2 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesením č. 30/2023 zo dňa 27. júna 2023 vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce a určuje deň konania voľby na deň                 12. septembra 2023.

 1. Predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra obce Malé Zálužie v súlade s § 18a zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

·         ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,

·         prax v kontrolnej činnosti, alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, právnickej, technickej, znalosť podvojného účtovníctva

·         občianska a morálna bezúhonnosť,

·         spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

2. Náležitosti písomnej prihlášky a požadované doklady:

·         meno a priezvisko, trvalé bydlisko, dátum narodenia, kontaktné údaje (telefón a e-mail),

·         štruktúrovaný profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,

·         úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a prípadne ďalšie kópie dokladov o doplňujúcich formách vzdelania a spôsobilostí,

·         údaje potrebné k vyžiadaniu výpisu z registra trestov,

·         čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

·         písomný súhlas kandidáta na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na účely voľby hlavného kontrolóra obce,

3. Rozsah pracovného úväzku hlavného kontrolóra obce Malé Zálužie je určený vo výške 10% plného pracovného úväzku.

Písomnú prihlášku s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť najneskôr do 29.08.2023 do 12 hod. na adresu Obec Malé Zálužie, Malé Zálužie 63, 951 24 pričom prihláška musí byť v danej lehote fyzicky doručená na Obecný úrad Malé Zálužie v zalepenej obálke so zreteľne označeným textom „Voľba hlavného kontrolóra – Neotvárať“. Na prihlášky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

 

V Malom Záluží, 01.08.2023                    Veronika Kubíková                                                                                        starostka