Oznamy a novinky

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

28. 06. 2021 13:58 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
    Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchr. zboru Nitre                                
VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 
pre celé územie okresu Nitra a Šaľa od 24.06.2021, 9,00hod.
až do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a, b a c zákona č. 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme zakazuje najmä:
- fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
- spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme.

Vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa §6b zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa §10 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov povinní najmä:
- zabezpečovať v lesoch a ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť,
zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov,
- udržiavať existujúce prejazdové cesty a zdroje vody na hasenie požiarov v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah,
- prijímať osobitné opatrenia pre priestory postihnuté kalamitou,
- vybaviť prenosnými hasiacimi prístrojmi pracovné stroje.

Evanjelická cirkev Nové Sady

18. 11. 2019 14:42 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Evanjelický farský úrad oznamuje svojim členom, že Služby Božie budú 11. júla 2021. Ďakujem

Výstraha pred vysokými teplotami

24. 06. 2021 07:32 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Výstraha pred vysokými teplotami