Oznamy a novinky

16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28. jún 2022 o 18,00hod.

23. 06. 2022 10:22 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Právo voliť a byť volený

14. 06. 2022 10:54 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Voľby do orgánov samosprávy obcí


Informácia
o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.


Právo voliť
do orgánov samosprávy obcí
Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky
a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“)
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej
slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase
pandémie neustanoví inak.


Právo byť volený
do orgánov samosprávy obcí
Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho
zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v
obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov
veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť
zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
-výkon trestu odňatia slobody,
-právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo
zahladené,
-pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

PD Devio - brigáda

14. 06. 2022 10:18 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

Poľnohospodárske družstvo DEVIO Nové Sady oznamuje záujemcom o brigádu na vysekávanie vybehlíc v cukrovej repe, že sa môžu nahlásiť u pani Solčanskej e-mailom katarina.solcanska@devio.sk,

telefonicky 037/ 793 00 27 alebo osobne v administratívnej  budove družstva v Nových Sadoch.

Nástup je od piatka 01.07.2022. Pracovná doba bude od 07:00 hod. približne do 13:00 hod. Hodinová mzda je 4,50 €.

Každému účastníkovi brigády bude poskytnutá desiata a bude zabezpečený pitný režim. Brigády sa môžu zúčastniť študenti, ktorí dovŕšili 16 rokov a ukončili povinnú školskú dochádzku.

Študenti musia predložiť doklad o návšteve školy.