Oznamy a novinky

Zákon č.282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

06. 03. 2019 23:50 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Podľa §2, odsek 1, písm. c) voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov.
Podľa §7, odsek 1, písm. f) priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených.
Podľa §7, odsek 3 - za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 165€.

Pracovná ponuka od firmy SLOVIZOL s.r.o.

04. 03. 2019 15:39 - Vyhlásené v miestnom rozhlase
Spoločnosť Slovizol sr.o., prevádzka Čab - priemyselná zóna, príjme do trvalého pracovného pomeru zamestnancov na nasledovné pozície:

- vodič skupiny E,
- obsluha výrobnej linky.

Bližšie informácie na telefónnom čísle: 0905 606 756

POZVÁNKA na 1. riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva v Malom Záluží

14. 02. 2019 13:41 - Vyhlásené v miestnom rozhlase

POZVÁNKA

Podľa §12 ods. 1 zákona 369/1990 Zákona o obecnom zriadení
z v o l á v a m
1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Malom Záluží
dňa 04. marca 2019 /v pondelok/ o 17,30hod.
v kancelárii obecného úradu s týmto programom:

1. Otvorenie schôdze, procedurálne záležitosti, schválenie návrhu programu schôdze
2. Kontrola plnenia uznesení
3. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
4. Správa z kontroly vybavovania ohlásenia drobných stavieb v obci Malé Zálužie v roku 2018
5. Návrh textu do kroniky obce
6. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé Zálužie č.1/2019 o poplatkoch za poskytnutie služieb občanom
7. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé Zálužie č. 2/2019 o organizácii miestneho referenda
8. Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie obce Malé Zálužie č. 3/2019 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Malé Zálužie
9. Program rozvoja obce - doplnenie
10. Program odpadového hospodárstva
11. Doplnenie členov do komisií obecného zastupiteľstva
12. Schválenie vodičov DHZO
13. Schválenie spolufinancovania pri novostavbe Objekt garážovania požiarnych vozidiel
14. Informácie o aktuálnych výzvach na dotácie
- Výzva Úradu vlády SR na podporu rozvoja a športu na rok 2019
- Výzva Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na rok 2019
15. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019 (návrh: 8. apríla 2019, 10.júna 2019, 2. septembra 2019, 11.novembra 2019)
16. Poverenie zástupcu starostu
17. Informácia starostky o vykonaných aktivitách od posledného zastupiteľstva
18. Rôzne
19. Diskusia
20. Záver

Malé Zálužie 28.02.2019                                    Veronika Kubíková
                                                                                    starostka